Founded 1891
 Click here for Scottish Internet Radio and listen while you browse

[Home] [Edinburgh Society] [News] [Magazine] [Shop] [Bookshop] [Genealogy] [Mail] [Wiki] [Links] [Forum[Back] [Up] [Next]

[Chiefs] [Australia] [Canada] [New Zealand] [USA]

Clan Donald Magazine No11 (1987) Online

Deoch-Sl�inte Mhic 'Ic Raonaill - Colla Na Ceapaich
Le Aonghais Domhnallach (Mac Alasdair Ruaidh

This health song, or toast, of Coll MacDonell, 16th Chief of Keppoch, known by the soubriquet of Colla nam Bo i.e. Coll of the Cows, was composed by Angus MacDonald - Aonghas Mac Alasdair Ruaidh, of the family of Glencoe, a renowned bard who flourished in the latter half of the 17th century. Only a few of his compositions have been preserved among which are his elegy on Iain Lom, the Bard of Keppoch and Gaelic Poet-laureate and Oran nam finneachan Gaidhealach. Coll was in continual conflict with Macintosh over his lands and at the outset of his career suffered imprisonment at the instance of that chief, the charter holder, for which he took sweet revenge on a number of occasions notably by his victory over the Clan Chattan at the Battle of Mulroy and subsequent capture of Macintosh in 1688. [Editor.]

Deoch sl�inte Mhic 'ic Raonuill,
Cha'n fhaod mi gun a h-�l;
Deoch sl�inte 'n fhir ghaolaich
Ris an glaodhar Coll' Og;
Ach ma tha thu gu h-iosal,
Druim na rioghachd a'd'th�ir,
A Mhic Muire nan gr�san,
Do thigh'nn s�bhailte be�.

Ur mhacan na f�ile,
Bu ghl�usd air an t�ir,
An robh misneach is cruadal,
'N am bualadh nan sr�n;
'Bhi togail gach t�re
'S bochd an l�nn thainig oirnn,
'S gun thu againn ri fhaotainn,
'S do dhaoin' air an le�n.

Theann Lachlainn ri d' dhiobradh,
'S tu d'fhior leanabh �g,
Gu'n do sp�rr e thu 'm priosan,
Air ghaol do dhiobradh o d' ch�ir;
Dh'drduich Dia as a lion thu,
Dh'aindeoin iarbhuil a she�il
Gun do chum thu ris diorras,
Gus 'n do dh' islich thu shr�n.

Leig thu as e gu suairce,
Dh' fheuchainn uaisle 's a mh�in,
Iochd dha anam gun d' fhuair e,
'S cha b'ann le cruadal a laimh;
Ach 'nuair fhuair e neart rioghachd,
Feadh do thire gun d�il,
Fear na Fearsaid, 's Fear Innse,
Thug e ris leis air laimh.

Righ! bu neimh-chiontach iadsan,
'S an t-arbhar m�r b�ud,
Rinn sibh glacadh is marbhadh,
Gu dearbh, oir leibh f�in:
'Liuthad buille m�r claidhimh
Gun athadh fo'n ghr�in,
A bhuail sibh 's a choirce,
'S b'fhe�rr an cosnadh ri f�um.

'S fad a lean sibh an sgr�ob ud,
Leag sibh m�ltean de shluagh,
D� la taobh Ghlinne Spiathain,
'S da bhial Ghlinne Ruaidh;
Air fear chosnadh 'ur d�thcha,
Rinn sibh dioghaltas truagh,
Ceann na diasaig a ghearradh,
Air son na fala bha uaibh.

Thairg thu cumha dhomh 's ceannach,
Thairg thu bannan gu le�r,
Urras dionach gu toileach,
Gun d'thairg thu onoir Mhic Le�id;
Cha ghabhte uat c�s,
'Dh' fhaoidte sgriobhadh le c�ir,
Gun a Cheapach thoirt dh�san,
Mar ghrainsich gu st�r.

Ach 's fhad o stad ann do shinnsreadh,
B' e f�th na str�the a bh' ann,
Tha m' earlaid an Criosda,
Nach ceann cr�ch air an t-am;
Ged a tha thu gu h-iosal,
Anns na rioghachdan thall,
Gun staidhlear a Cheapach,
Do Mhac Ghilleasbuig nan lann.

Ach mur faic mi gu br�th thu,
'S gur ge�rr mo laithean ro 'n tim,
Dia thoirt m' anam gu P�rras,
'S Righ nan Gr�s thoirt dhomh dion;
Cuid de 'n achuing' a dh' iarruinn,
A Thriath is a Chriosd,
Thusa Cholla na f�ile,
Thigh'nn le r�ite o'n righ.

Ged a dheanainn fein g�ire,
Righ! 's b�it' e measg sluaigh,
Ged a dheanainn f�in s�gradh,
O chridhe br�ite thig fuaim;
Ged a ch�irear dhomh leaba,
Cha 'n fhaigh mi cadal no suain
Gus an cluinn mi do thighinn
A chonnspuinn dhlighich Ghlinnruaidh.

Feedback.  If you have any comments, additions or corrections to this article, please post them in the forum as a new thread here. Please make the title of your post the title of the article and put a link back to the article in your post. You will have to register to join the forum.

[Home] [Edinburgh Society] [News] [Magazine] [Shop] [Bookshop] [Genealogy] [Mail] [Wiki] [Links] [Forum] [Back] [Up] [Next]
 

Google

 

web

clandonald.org.uk

[Chiefs] [Australia] [Canada] [New Zealand] [USA]

If you have found our website interesting or useful, please consider supporting the work of the Society in preserving our heritage by making a donation at our Online Shop. Site last updated 04 October 2006. All material Copyright � The Clan Donald Society of Edinburgh (1891) 1959 - 2005 unless otherwise stated. The Society does not accept liability for material published on advertisers' and other external sites. Click here to advertise on www.clandonald.org.uk. Hosted by Heart Internet.