Clan Donald

[Home] [News] [Magazine] [Bookshop] [Genealogy] [Mail] [Wiki] [Links] [Forum[Back] [Up]

[Chiefs] [Australia] [Canada] [New Zealand] [USA]

Clan Donald Magazine No 1 (1959) Online

Caoidh Mathar Air Leanaban Og le Murchadh Domhnullach (Leodhas is Cuibec).

O dh'fhalbh thu m'illeagan beag gail;
Do ghuth, a ghail, tha sinn ri caoidh;
Tha d'it 'n ar dachaidh falamh fuar,
'S cha tig na lionas suas e chaoidh.
'S e Dia, 'na ghliocas, thug air ais
Na thug e dhuinn le mais' is grdh.
'S ged tha do chorp 'na luidhe seimh,
Tha d'anam shuas an nimh ri tmh.

Cha chluinn mi tuilleadh fuaim do ghir';
Do cheileir gridh cha tog mo chridh';
Ged dh'igheas ml air d'ainm, a ruin,
Do ghuth beag ciuin cha fhreagar mi.
'S ann thugadh uam thu leis a' bhs
Ma's d'fhuair thu anns an fhsach freumh;
Ach chaidh do chuir le Righ na Glir
A' measg nan rs, an Gradh Nimh.

Is ged tha fhios agam, a luaidh,
Gu bheil thu shuas an Tir na Sith,
Chan urrainn dhomh-sa sguir 'g ad chaoidh
Gach Ia is idhch' o'n dh'fhag thu mi.
Ach ciod an cram th'aig a' bhs
Bhi faicinn mathair air a claoidh;
No'n uaigh, cha ghabh i iochd no truas,
Ri deir mo ghruaidh, a luaidh, 'gad chaoidh.

Ach 's buanachdail dhuit falbh, a ghridh,
Is seachnadh mhgharan an t-saoghail:
Ged b'eiginn do chuir sios do'n uaigh,
A' ni bha cruaidh le Iuchd do ghil.
Ach fhuair thu gealladh bigheal, buan,
Bho Righ nan, Slogh nuair thuirt E,
"0 thigibh! thigibh! a leanabain g,
Is sibh-s' is m tha rioghachd Dhe."

O dh'fhalbh thu m'illeagan beag gaoil,
Is dh'fhg thu mise, ghaoil, fo len.
Gach l is idhch' o'n dh'fhg thu mi,
Mo chridh' ga thaomadh mach le brn.
Chan fhaic mi nise d'ionad tmh
A' measg nan reult, is dealrach soills';
An cluinn thu mi, 's mo chridhe 'ga chridh,
'Gad chaoidh, mo ghridh, gach l is idhch.'

Feedback.  If you have any comments, additions or corrections to this article, please post them in the forum as a new thread here. Please make the title of your post the title of the article and put a link back to the article in your post. You will have to register to join the forum.

[Home] [News] [Magazine] [Bookshop] [Genealogy] [Mail] [Wiki] [Links] [Forum] [Back] [Up]
 

Google

 

web

clandonald.org.uk

[Chiefs] [Australia] [Canada] [New Zealand] [USA]

We not accept liability for material published on advertisers' and other external sites. Click here to advertise on www.clandonald.org.uk. Hosted by Heart Internet.