Clan Donald

[Home] [News] [Magazine] [Bookshop] [Genealogy] [Mail] [Wiki] [Links] [Forum[Back] [Up]

[Chiefs] [Australia] [Canada] [New Zealand] [USA]

Clan Donald Magazine No 1 (1959) Online

Caoidh Mathar Air Leanaban Og le Murchadh Domhnullach (Leodhas is Cuibec).

O dh'fhalbh thu m'�illeagan beag ga�il;
Do ghuth, a gha�il, tha sinn ri caoidh;
Tha d'�it 'n ar dachaidh falamh fuar,
'S cha tig na lionas suas e chaoidh.
'S e Dia, 'na ghliocas, thug air ais
Na thug e dhuinn le mais' is gr�dh.
'S ged tha do chorp 'na luidhe seimh,
Tha d'anam shuas an n�imh ri t�mh.

Cha chluinn mi tuilleadh fuaim do gh�ir';
Do cheileir gr�idh cha tog mo chridh';
Ged dh'�igheas ml air d'ainm, a ruin,
Do ghuth beag ciuin cha fhreagar mi.
'S ann thugadh uam thu leis a' bh�s
Ma's d'fhuair thu anns an fh�sach freumh;
Ach chaidh do chuir le Righ na Gl�ir
A' measg nan r�s, an G�radh N�imh.

Is ged tha fhios agam, a luaidh,
Gu bheil thu shuas an Tir na Sith,
Chan urrainn dhomh-sa sguir 'g ad chaoidh
Gach Ia is �idhch' o'n dh'fhag thu mi.
Ach ciod an c�ram th'aig a' bh�s
Bhi faicinn mathair air a claoidh;
No'n uaigh, cha ghabh i iochd no truas,
Ri de�ir mo ghruaidh, a luaidh, 'gad chaoidh.

Ach 's buanachdail dhuit falbh, a ghr�idh,
Is seachnadh �mhgharan an t-saoghail:
Ged b'eiginn do chuir sios do'n uaigh,
A' ni bha cruaidh le Iuchd do gh��il.
Ach fhuair thu gealladh b�igheal, buan,
Bho Righ nan, Slogh nuair thuirt E,
"0 thigibh! thigibh! a leanabain �g,
Is sibh-s' is m� tha rioghachd Dhe."

O dh'fhalbh thu m'�illeagan beag gaoil,
Is dh'fh�g thu mise, ghaoil, fo le�n.
Gach l� is �idhch' o'n dh'fh�g thu mi,
Mo chridh' ga thaomadh mach le br�n.
Chan fhaic mi nise d'ionad t�mh
A' measg nan reult, is dealrach soills';
An cluinn thu mi, 's mo chridhe 'ga chr�idh,
'Gad chaoidh, mo ghr�idh, gach l� is �idhch.'

Feedback.  If you have any comments, additions or corrections to this article, please post them in the forum as a new thread here. Please make the title of your post the title of the article and put a link back to the article in your post. You will have to register to join the forum.

[Home] [News] [Magazine] [Bookshop] [Genealogy] [Mail] [Wiki] [Links] [Forum] [Back] [Up]
 

Google

 

web

clandonald.org.uk

[Chiefs] [Australia] [Canada] [New Zealand] [USA]

We not accept liability for material published on advertisers' and other external sites. Click here to advertise on www.clandonald.org.uk. Hosted by Heart Internet.